Fast eiendom generelt

Fast eiendom utgjør et kjerneområde av virksomheten i Advokatfirmaet Pind. Vi bistår både i forhandlinger og tvister. Vi har et strategisk perspektiv og er opptatt av å ivareta og videreutvikle våre klienters verdier. Advokatfirmaet Pind stiller med kunnskapsrike advokater med variert erfaringsbakgrunn for å kunne se helheten.

Kjøp og salg av eiendom

Advokatfirmaet Pind bistår ved kjøp og salg av eiendom. Enten som eiendomsmegler, oppgjørsansvarlig, eller som rådgiver for selger/kjøper, typisk ved gjennomgang av kjøpekontrakt. Ved å trekke inn våre advokaters ekspertise tidlig i prosessen hjelper vi deg med en problemfri eiendomshandel.

Mangelsaker fast eiendom

Kjøp og salg av fast eiendom involverer ofte store verdier både for privatpersoner og for bedrifter. Dessverre oppstår det ofte tvist mellom kjøper og selger. De fleste saker gjelder mangler ved boligen, men forsinket overtagelse og betaling av oppgjør kan også være gjenstand for uenighet. Oppdager kjøper mangler ved eiendommen må han reklamere til selger i tide. Det er viktig å være klar over at det parallelt med reklamasjonsfristene også løper en foreldelsesfrist. Vi vil anbefale at advokat involveres tidlig i prosessen for å unngå at krav går tapt. Flere av advokatene i Advokatfirmaet Pind har omfattende erfaring både når det gjelder forhandlinger/mekling og prosedyre innenfor dette rettsfeltet.

Profesjonsansvar for meglere og takstmenn

Meglere og takstmenn har et ansvar under utøvelsen av sin profesjon. Typisk har profesjonsutøveren gitt råd og/eller hatt en kontrollerende oppgave. Profesjonsutøveren kan på sin side oppleve at han ikke har fått fullstendige opplysninger fra sin oppdragsgiver. Det stilles imidlertid forholdsvis strenge krav til aktsomhet fra profesjonsutøveren sin side. Tilstrekkelig kontroll skal være foretatt og råd skal være gitt på korrekt grunnlag. Dersom megler eller takstmann har utvist uaktsomhet og kjøper eller selger lider et økonomisk tap, vil profesjonsutøver kunne være erstatningsansvarlig. Vi bistår både profesjonsutøvere og selgere/kjøpere. foreldelsesfrist. Vi vil anbefale at advokat involveres tidlig i prosessen for å unngå at krav går tapt. Flere av advokatene i Advokatfirmaet Pind har meget erfarne advokater på området og vi har ført en rekke slike erstatningssaker for retten.

Utvikling av fast eiendom, forretningsførsel

Advokatfirmaet Pind påtar seg oppdrag innenfor alminnelig forretningsførsel ved å bestyre bolig og næringseiendommer.

Utleie og husleietvister

Det benyttes ofte standardkontrakter til å regulere leieforholdet ved boligutleie. Vi ser ofte at det benyttes slike kontrakter uten at det i særlig grad er tenkt på hvilke punkter/forhold man særlig ønsker å regulere. Advokatfirmaet Pind kan tilby advokater med meget god kunnskap om utleierett. Vi bistår ved inngåelse av avtalen, mens avtalen løper, og etter avtalens utløp.

Eierseksjonssameier og borettslag

Advokatfirmaet Pind benyttes i stor grad som rådgivere for styrene i eierseksjonssameier og borettslag. Vi yter rådgivning til den løpende drift og dersom eventuelle tvistesaker skulle oppstå.

Nabotvister

Tvister mellom naboer om støy, hekker eller trær blir mer og mer vanlig. Reglene knyttet til hvilke rettigheter du har ovenfor naboen er skjønnspregede og alle saker må vurderes særskilt. Vi bistår med å søke minnelige og praktiske løsninger. Advokatfirmaet Pind har erfarne advokater til å føre saken for retten, dersom man ikke får på plass en minnelig avtale.

Tingsrett

Tingsrett er et konfliktfylt område. Vi ser ofte at tvister skyldes det forhold at det ikke var en klar avtale da rettigheten ble stiftet, herunder hvordan rettigheten videre skal reguleres. Ved kjøp og salg er det av sentral betydning å få avklart hvilke rettigheter og plikter som påhviler en eiendom. Advokatfirmaet Pind har advokater med omfattende kunnskap innenfor dette fagområdet.

Even Komnæs

Partner
Bergen

959 16 868