Arbeidsrett

Arbeidsrett er et komplekst fagfelt, hvor uriktige beslutninger kan få store konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstaker. Vår arbeidsrettsgruppe består derfor av et team av advokater med bred og komplementær kompetanse om alle sider av et arbeidsforhold.

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere på alle områder innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Vi bistår både nasjonale og internasjonale klienter.

Vårt team har lang erfaring med rådgivning rundt ulike tilknytningsformer og utforming av arbeidsavtaler, herunder skreddersydde konkurransebegrensende og kompensasjonsavtaler, samt incentivordninger.

I løpet av et arbeidsforhold dukker det ofte opp problemstillinger rundt blant annet arbeidstidsordninger, ferie, personalkonflikter, permisjoner, arbeidsmiljø og personvernspørsmål. Vi bistår klienter løpende med slike utfordringer.

Vi har også utstrakt erfaring med å bistå både arbeidsgiver og arbeidstakere ved omorganiseringer, større nedbemanningsprosesser og ved individuelle oppsigelser/avskjeder. Vi er dermed også ofte involvert i forhandlinger av sluttavtaler.

Våre medarbeidere har også betydelig erfaring med å håndtere slike tvister i forhandlinger, meklinger og for domstolene.

Vi tilbyr også en nettbasert varslingsportal for våre klienter for trygg håndtering av varslingssaker i tråd med arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven. Vi bistår med konkret oppfølgning av varslinger som kommer inn, tilpasset alvorlighetsgraden og kompleksiteten av forholdet det varsles om. Les mer om dette og se systemet her.

Varslinger kan ofte ha en side til arbeidsmiljøutfordringer, brudd på arbeidsmiljøloven eller etiske retningslinjer, men kan også gjelde enda mer alvorlige forhold som arbeidslivskriminalitet, seksuell trakassering, korrupsjon og andre misligheter. Vår arbeidsrettsgruppe har spesialkompetanse på alle disse områdene, og kan sørge for en betryggende håndtering av varslinger.

Vår arbeidsrettsgruppe arbeider også tett med vårt transaksjonsteam og bistår med rådgivning knyttet til virksomhetsoverdragelser og due diligence-prosesser. Gruppen bistår også ved pensjonsrelaterte problemstillinger.

Erik Myking

Partner
Bergen

917 84 414